Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Giới thiệu

Vincare tồn tại! Sứ mệnh được sinh ra của Vincare là gì? 

Vincare là một trang chia sẻ và phát triển kiến ​​thức của thế giới tập trung vào nội dung hỏi đáp ngắn. Không phải trên website sẽ có tất cả kiến ​​thức, giải đáp toàn bộ câu hỏi nhưng nó sẽ không ngừng tăng lên dưới sự đóng góp của người dùng. 

Bất kỳ ai đều có thể truy cập, tìm kiếm và đóng góp thông tin trên website. Chúng tôi mong muốn mọi người dùng kết nối và chia sẻ kiến ​​thức mình biết với người khác. Nó có thể đúng – sai, sẽ có nhiều đáp án và ý kiến khác nhau. Điều này sẽ giúp tất cả chúng ta có nhiều góc nhìn hơn về bất kỳ vấn đề nào đang được thảo luận và chia sẻ. 

Mục đích cuối cùng là để kiến thức trên thế giới phát triển tốt hơn!

Thu thập xung quanh một câu hỏi

Trọng tâm của Vincare là câu hỏi ngắn và câu trả lời thỏa đáng từ người dùng. Đây là nơi bất kỳ ai có thể đặt câu hỏi mình cần biết và nhận được câu trả lời từ những người dùng khác dựa trên hiểu biết riêng của người trả lời. 

Có thể sẽ xảy ra những tranh luận gay gắt vì những điều họ biết (những người dùng tham gia thảo luận) là khác nhau. Nhiều quan điểm, nhiều ý kiến. 

Không nhất thiết, phải biết chắc chắn đáp án của câu hỏi mới được trả lời. Nhiều đáp án là cách tốt nhất khi chúng ta tìm kiếm về một chủ đề. Câu trả lời đa dạng cũng là một thông tin hữu ích cho người dùng. 

Sự phát triển và miễn phí

Đội ngũ Vincare luôn cố gắng phát triển, nâng cấp hệ thống để xây dựng một cộng đồng nhỏ giúp ích cho mọi người. Phương châm phát triển từ những gì đơn giản nhất, trải nghiệm dễ dàng và miễn phí. 

Miễn phí là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến dành cho tất cả người dùng. 

Để phát triển Vincare không chỉ dựa vào đội ngũ quản lý, chúng tôi cần sự góp sức của tất cả các thành viên. Sự tương tác của người dùng, các bạn chính là ngòi nổ thúc đẩy Vincare bắn xa. Góp sức cho cộng đồng và xã hội.