Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

You must login to send a message.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Welcome To Himer

Ask questions and get real answers from real people. Whether you’re looking for crossword answers, practical advice or you’ve just come for a chat, get answers to your questions. To get started all you need to do is register.

Thống kê

  • Câu hỏi 470
  • Trả lời 1
  • Câu trả lời đề xuất 0
  • Người dùng 339

Vincare Latest Câu hỏi

Occupational therapists là một loại chuyên gia y tế có chức năng hỗ trợ người bệnh trong việc thực hiện hoạt động hàng ngày của họ. Họ có thể giúp bệnh nhân tạo ra những kế hoạch hành động hữu hiệu và hỗ trợ họ trong việc tập trung vào các hoạt động của họ. Họ cũng có thể giúp bệnh nhân để cải thiện môi trường xung quanh bệnh nhân nhằm tăng cường sự tự quản lý của bệnh nhân.