Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 71
Bùi Khánh Việt

Vì Sao Nói Giáo Dục Là Quốc Sách Hàng đầu ?

Câu trả lời hay
71

Việc phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ nhằm tạo ra người dân có trình độ dân trí cao, cũng như có ý thức về nhiều ngành nghề khác nhau, đã được Đảng ta xác định là quốc sách hàng đầu. Sức lao động cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, nhưng việc cải thiện trình độ dân trí và có ý thức về những ngành nghề khác nhau là một yếu tố quan trọng trong thành công của một nền kinh tế và xã hội.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer