Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Quy định về hỏi và đáp

Các câu hỏi và câu trả lời phải tuân thủ Quy định chung của Vincare, cũng như các chính sách bổ sung được nêu dưới đây:

Sau đây là các chính sách của Vincare để đăng câu hỏi:

  • Các câu hỏi được xem là tài sản chung.
  • Một câu hỏi có thể được hợp nhất thành một câu hỏi khác nếu cả hai đều hỏi cùng một điều.
  • Chủ đề câu hỏi phải liên quan trực tiếp đến câu hỏi. Không nên áp dụng các chủ đề không liên quan trực tiếp đến câu hỏi, quá rộng hoặc chỉ liên quan đến một số câu trả lời nhất định.
  • Vincare yêu cầu sử dụng đúng chính tả, chấm câu, ngữ pháp và viết hoa trong các câu hỏi.
  • Không nên sử dụng các câu hỏi để quảng bá doanh nghiệp hoặc dịch vụ hoặc để chào mời.

Lưu ý : Các câu hỏi chỉ có định dạng sai hoặc không rõ ràng sẽ được gắn thẻ để cải thiện thay vì bị xóa.

 

Nếu bạn cảm thấy câu hỏi của mình đã bị xóa nhầm, vui lòng gửi email báo cáo nhầm lẫn cho chúng tôi tại địa chỉ: [email protected].

Sau đây là các chính sách của Vincare để viết câu trả lời:

  • Câu trả lời nên trả lời cho câu hỏi được hỏi.
  • Các câu trả lời và đánh giá hài hước chỉ được phép nếu chúng giúp trang trở nên hữu ích hơn cho những người quan tâm đến việc tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi. Câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát tuân theo các chính sách này. Câu trả lời cho câu hỏi khảo sát sẽ được coi là câu trả lời đùa nếu chúng không hợp lý dựa trên các điều kiện được mô tả trong câu hỏi và/hoặc chúng dường như chủ yếu nhằm mục đích đùa.
  • Người dùng nên tiết lộ rõ ​​ràng mọi liên kết có liên quan trong câu trả lời hoặc trong thông tin xác thực xuất hiện cùng với câu trả lời.
  • Liên kết tự quảng cáo hoặc tự quảng cáo không phải là một phần của câu trả lời trực tiếp và hữu ích cho câu hỏi đều không được phép.
  • Có thể hiểu được ý chính của câu trả lời mà không cần phải rời khỏi Vincare để truy cập một trang web bên ngoài. Các câu trả lời không thể hiểu được nếu không điều hướng đến một trang web bên ngoài và dường như làm như vậy vì mục đích quảng cáo có thể bị thu gọn và/hoặc bị xóa.