Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Vincare Latest Câu hỏi

Khi bạn ăn cháo hoặc uống sữa, các loại thức ăn này sẽ được biến đổi trong miệng của bạn bằng cách sử dụng các hoạt chất trong nước hoặc sữa để phân hủy các axit amin và proteing trong ...