Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Giới Hạn Sinh Thái Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Giới hạn sinh thái là một khái niệm quan trọng trong các thế giới sinh thái. Đây là một khoảng giá trị của những nhân tố sinh thái như độ pH, nhiệt độ, độ ẩm, v.v. Nếu sinh vật ở trong khoảng giá trị này thì mới có thể tồn tại và phát triển. Những thay đổi dưới hoặc trên giới hạn sinh thái có thể dẫn đến sự biến mất của các loài sinh vật. Do đó, để cải thiện và duy trì sức khỏe của các sinh vật và môi trường, chúng ta nên bảo vệ và giữ cho các yếu tố sinh thái nằm trong khoảng giới hạn sinh thái.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer