Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Ngọc Hoàng Huy

Cryptography Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cryptography là một môn học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và liên quan đến độ an toàn. Nó bao gồm nghiên cứu về các kỹ thuật của mã hóa và giải mã, để bảo vệ thông tin truyền tải trong một hệ thống mạng. Mục đích của cryptography là để làm cho thông tin truyền tải bảo mật, bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa để chuyển đổi thông tin thành một dạng bảo mật, và để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng cách thay đổi các chiến lược an ninh. Cryptography được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng công nghệ thông tin như mạng lưới, an toàn dữ liệu, xử lý thanh toán, và hơn thế nữa. Cryptography cũng giúp chúng ta bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách mã hóa thông tin và tạo ra một lớp bảo vệ an toàn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer