Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Phạm Nhật Phương

8/3 Là Ngày Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ, một ngày quan trọng để nhắc nhở mọi người về những nỗ lực của những nữ quyền và hòa bình quốc tế. Ngày này cảm ơn những nữ lao động và những người bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trên khắp thế giới. Nó cũng nhắc nhở mọi người về sự khác biệt giữa các quyền lợi của nam và nữ và những nỗ lực để cải thiện sự bình đẳng giữa chúng. Ngày Quốc tế Phụ nữ là một ngày để thể hiện sự tôn trọng và trân trọng cho những nỗ lực của những nữ quyền và hòa bình quốc tế.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer