Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 18
Bùi Thị Thoa

Sadhguru Là Ai ?

Câu trả lời hay
18

Sadhguru (sinh ngày 3 tháng 9 năm 1957, tên đầy đủ là Jagadish Vasudev) là người sáng lập và đứng đầu Isha Foundation, đặt cơ sở tại Coimbatore, Ấn Độ. Hiệp hội này được thành lập vào năm 1992 với mục đích cung cấp cho người dân dưới dạng các hoạt động như nghiên cứu, giảng dạy, và hội thảo về chủ đề như tự nhiên, y tế, văn hóa, giáo dục, và đạo đức. Sadhguru được biết đến khắp thế giới với các buổi giảng đạo của mình về tâm linh và sự hiểu biết về cuộc sống. Ông là một nhà tự do hóa, nhà văn, nhà phát triển bản thân, nhà giáo lý, và là một trong những người thành đạt nhất ở Ấn Độ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer