Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 184
Nguyễn Tấn Đạt

Vì Sao Nộp Thuế Là Quan Trọng Nhất ?

Câu trả lời hay
184

Thuế là nguồn thu của ngân sách nhà nước và cũng được xem là khoản thu quan trọng nhất. Nó có tính ổn định và khi nền kinh tế phát triển, thuế cũng sẽ tăng. Trong Việt Nam, thuế đã trở thành nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước từ năm 1990. Đây là một vấn đề quan trọng đối với nền kinh tế của quốc gia, vì thuế là nguồn lợi nhuận của nhà nước và cũng là nguồn cung cấp dịch vụ công cộng cho cộng đồng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer