Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 119
Ung Thái Nguyên

Santa Là Ai ?

Câu trả lời hay
119

Ông già Noel, cũng được gọi là Santa Claus, Father Christmas, Saint Nicholas, Saint Nick, và Kris Kringle, là một nhân vật truyền thống trong nhiều nền văn hóa, và là một trong những biểu tượng quen thuộc của Giáng Sinh. Nhân vật ông già Noel hiện đại dựa trên lịch sử cổ đại của một trong những thánh được kính trọng nhất trong văn hóa Hồi giáo, Saint Nicholas. Nó được truyền miệng từ thế kỷ thứ 18, và từ đó ông già Noel đã trở thành nhân vật âm nhạc của Giáng Sinh cho các gia đình trên toàn thế giới. Hầu hết các nhân vật của ông già Noel đều thể hiện vẻ đáng yêu, cảm thông và tỏ ra thân thiện, và là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Giáng Sinh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer