Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 111
Lê Ngọc Hoàng Huy

Tỉ Lệ Bản đồ Cho Biết Gì ?

Câu trả lời hay
111

Tỉ lệ bản đồ là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra bản đồ chính xác. Nó quy định mức độ thu nhỏ của khoảng cách được vẽ trên bản đồ so với thực tế trên mặt đất. Cuối cùng, tỉ lệ bản đồ làm cho bản đồ càng lớn hơn thì nội dung trên bản đồ cũng sẽ càng có nhiều chi tiết hơn. Vì vậy, để tạo ra bản đồ chính xác, tỉ lệ bản đồ phải được lựa chọn một cách cẩn thận.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer