Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 233
Ung Thái Nguyên

Switch Là Gì ?

Câu trả lời hay
233

Switch trong tiếng Anh là một thiết bị kết nối mạng switch, còn gọi là bộ chuyển mạch, được sử dụng để nối các mạng có khả năng truy cập tới nhau. Switch là một thiết bị cầu nối đơn giản để đảm bảo rằng các máy tính trong cùng một mạng có thể chia sẻ dữ liệu và thông tin. Switch cũng có khả năng phân tích các gói tin truyền đi, để phân phối đúng thông tin và dữ liệu đến các mạng và các máy tính thích hợp. Ngoài ra, switch còn có khả năng bảo vệ mạng, chặn các cuộc tấn công, bảo vệ thông tin riêng tư, và đưa ra các quy tắc truy cập bảo mật.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer