Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Đạt Thành

Người đội Viên đầu Tiên Là Ai ?

Câu trả lời hay
21

Ngày đầu tiên thành lập, Đội đã có những thành viên đáng quý để đạt được những thành công trong tương lai. Những thành viên đó bao gồm Nông Văn Dền mang bí danh là Kim Đồng, Nông Văn Thàn là Cao Sơn, Lý Văn Tịnh là Thanh Minh, Lý Thị Nì là Thủy Tiên và Lý Thị Xậu là Thanh Thủy. Kim Đồng được bầu làm đội trưởng. Họ đã bỏ ra rất nhiều ý chí và cố gắng để đạt được những thành công trong tương lai. Họ đã nỗ lực hết mình để xây dựng nên Đội với mục tiêu phấn đấu và làm tốt những gì họ đoán. Họ đã góp phần lớn vào sự phát triển của Đội.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer