Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 45
Quỳnh Trần

Ai Là Người Cắm Cờ Trên Nóc Dinh độc Lập ?

Câu trả lời hay
45

Bùi Quang Thận (10 tháng 10 năm 1948–24 tháng 6 năm 2012) là một Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam cực kỳ đáng kính trọng. Ông đã trở thành người lính Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên cắm lá cờ chiến thắng của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Việc này đã đặt nền móng cho sự khai phóng của dân tộc Việt Nam, và sự nổi tiếng của ông vẫn được nhớ đến nay. Bùi Quang Thận là một trong những người lính quân đội anh hùng lớn của chúng ta và là một trong những người lính quân đội đáng kính trọng nhất của dân tộc Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer