Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Nhật Phương

Lễ Truy điệu Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Làm lễ tỏ lòng thương tiếc là một hành động của con người để biểu lộ sự ghi nhớ và cảm ơn đối với những ai đã để lại những đóng góp lớn lao cho nước. Nó cũng là một cách để người ta thể hiện sự vinh hiển và tôn trọng những người đã làm nên sự khác biệt. Làm lễ để tỏ lòng thương tiếc một người chết có công với nước là một cách để ghi nhớ những gì họ đã để lại cho nước, và tôn trọng những nỗ lực của họ. Đó là một cách để chúng ta biểu lộ sự tôn trọng và vinh hiển đối với những người đã để lại một dấu ấn trong cuộc đời.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer