Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 12
Phạm Nhật Phương

Nâng Nền Là Gì ?

Câu trả lời hay
12

Cải tạo nâng nền nhà là một phương pháp sửa chữa nhà cũ phổ biến, được thực hiện bằng cách đắp thêm các lớp vật liệu như sỏi, đá, bê tông, hay khoáng sản. Phương pháp này có thể giúp cứu nhà cũ bị hỏng, làm tăng sức chống của nó lên để chống lại các hệ thống tài nguyên và lực lượng hỗ trợ, bao gồm lực lượng động vật, lực lượng khuếch đại, và các lực lượng xây dựng vốn có trong công trình của bạn. Cải tạo nâng nền nhà cũng có thể được sử dụng để cải thiện độ bền, chống nắng, nhiệt và không khí trong nhà của bạn, và tăng cường tính bảo vệ của nó.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer