Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Bảo

Chụp Gì để Biết Thoát Vị đĩa đệm ?

Câu trả lời hay
1

Chụp MRI là một phương pháp chụp hình ảnh của cơ thể bằng cách sử dụng trường điện từ và động lực từ đó. Đây là một trong những phương pháp chụp hình ảnh có độ chính xác cao nhất trong y khoa. Chụp MRI cung cấp cho bác sĩ các hình ảnh chi tiết và rõ ràng của cột sống thắt lưng, cột sống cổ, và những vấn đề liên quan như diễn tiến của bệnh thoát vị đĩa đệm. Nhờ các ưu điểm của nó, chụp MRI đang được sử dụng rộng rãi trong y khoa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer