Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thị Quyên

Bắt Mạch Biết được Bệnh Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bắt mạch chẩn đoán bệnh là một phương pháp quan trọng trong việc đánh giá sức khỏe của một người. Nó có thể giúp nhận ra những rối loạn của tạng phủ bên trong cơ thể. Để đánh giá được sức khỏe của một người, người bệnh sẽ được lấy mạch để đo lường độ trầm, trì, phù, sắc của mạch. Nếu tất cả các độ đều hòa hoãn đều đặn, họ được xem là có mạch bình thường.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer