Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Minh Hoà

Tào Tháo Có Biệt Danh Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mạnh Đức (155– 15 tháng 3 năm 220) là một trong những nhà chính trị, nhà quân sự và nhà thơ huyền thoại cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Anh được biết đến với tên tiểu tự là “A Man” (阿瞞), và đã có một sự nghiệp tốt đẹp trong lãnh đạo, thiết kế quân sự và phát âm. Anh đã đóng góp nhiều vào sự phát triển của trường phái thực hành quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là về tài liệu về thông tin quân sự và trợ giúp. Anh là một trong những nhà lãnh đạo đầy cá tính của thời Đông Hán và luôn luôn là nguồn cảm hứng cho những nhà lãnh đạo thời hiện đại.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer