Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 22
Huỳnh Ngọc Trí

Học Một Biết Mười Nói Về đức Tính Gì ?

Câu trả lời hay
22

Thành ngữ “học một biết mười” được sử dụng rộng rãi trong môi trường học đường. Ý nghĩa của câu này là những người có tốc độ học tập cao có thể nhanh chóng học hỏi những kiến thức mới. Nếu học một, họ sẽ biết mười. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người có thể học được theo cách này. Để trở thành một học giỏi, người học cần phải có những phương pháp học tập thông minh và cố gắng học hỏi nhiều hơn. Học tập không chỉ là việc học hỏi những kiến thức trong sách, mà còn phải bao gồm cả việc tích lũy, áp dụng và sử dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer