Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Bé 9 Tháng Rưỡi Biết Làm Gì ?

Câu trả lời hay
1

Trẻ 9 tháng tuổi là những giai đoạn đầy hứng thú và hấp dẫn. Đây là lúc trẻ bắt đầu có thể bò vững, lăn lộn và tự di chuyển để khám phá thế giới xung quanh mình. Thực tế, lúc này trẻ đã có thể phân biệt những mối quan hệ với mọi người và vật thể xung quanh. Họ cũng có thể nhận ra những đặc điểm của một khuôn mặt và gần gũi với mọi người. Chính vì thế, trẻ 9 tháng tuổi thích hợp với các hoạt động được thiết kế để thúc đẩy sự khám phá và sự phát triển của trẻ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer