Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Bùi Khánh Việt

Trẻ 18 Tháng Biết Nói Gì ?

Câu trả lời hay
4

Từ 18 tháng tuổi, trẻ đã có thể nói được một số từ ngắn, gọi được tên của đồ chơi, con vật và người bạn. Vốn từ vựng của trẻ cũng bắt đầu tăng lên, thường là từ 6-20 từ. Trẻ cũng có thể phân biệt được các bộ phận trên cơ thể của mình và của những người xung quanh. Đây là kỹ năng ngôn ngữ của trẻ trong quá trình phát triển bình thường.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer