Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 15
Phạm Thị Quyên

Hoàng Nam Tiến Là Con Ai ?

Câu trả lời hay
15

Ông Tiến là con trai út của Thiếu tướng Hoàng Đan, một anh hùng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ năm 1928 đến năm 2003. Ông Đan đã làm nhiều đóng góp quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân Việt Nam và là người đã vạch ra con đường cho việc phát triển của quốc gia. Ông Tiến là một tội phạm của những huyền thoại và truyền thuyết của người dân Việt Nam. Ông đã hướng dẫn và lãnh đạo các nhân viên trong phong trào của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và những nỗ lực của họ để làm cho quốc gia trở nên tốt hơn. Ông cũng là người đã tạo ra nhiều điều tốt đẹp cho quốc gia bằng cách thúc đẩy sự phát triển bền vững và đảm bảo chủ quyền của người dân Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer