Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
mạc trang

Ksqs Là Lực Lượng Gì ?

Câu trả lời hay
1

Lực lượng Kiểm soát quân sự đóng vai trò quan trọng trong giữ nghiêm ngặt quy tắc và qui định của quân đội và pháp luật Nhà nước. Họ cũng giúp ngăn chặn các việc đe dọa an toàn trong các điều kiện quân sự, bao gồm cả các phương tiện giao thông quân sự trong các doanh trại. Lực lượng Kiểm soát quân sự có mục tiêu đảm bảo mọi quân nhân và những đối tượng cần bảo vệ đều được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer