Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 31
Phạm Thị Quyên

Thiên Xứng Là Cung Gì ?

Câu trả lời hay
31

Thiên xứng là một khái niệm tâm linh hàng đầu được sử dụng để thể hiện sự tối thượng trong một sự khác biệt hoàn hảo hoặc sự giao thoa giữa các tính cách, những điều không thể phân chia. Đây là một khái niệm quan trọng trong nhiều phong thủy, đặc biệt là trong phong thủy tuổi của Trung Quốc. Trong phong thủy tuổi, thiên xứng được xem là cung cấp nguồn năng lượng, sự thống nhất và sự hài hòa giữa các đối tượng hoặc các hoạt động. Nó đảm bảo rằng mọi thứ trong cuộc sống đều được điều chỉnh bởi sự thiên xứng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer