Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Nguyên Tắc Truyền Máu ?

Câu trả lời hay
1

Nguyên tắc truyền máu là một nguyên tắc cơ bản trong hệ máu và được sử dụng để xác định các loại máu có thể truyền cho nhau hay không. Nguyên tắc truyền máu bao gồm các quy tắc sau:

  1. Máu có chứa các loại protein ABO và Rh trên bề mặt của tế bào máu.
  2. Máu có loại protein ABO là A, B hoặc O, và có thể có hoặc không có loại protein Rh.
  3. Máu có loại protein ABO là A chỉ có thể truyền cho người có loại protein ABO là A hoặc O. Máu có loại protein ABO là B chỉ có thể truyền cho người có loại protein ABO là B hoặc O. Máu có loại protein ABO là O chỉ có thể truyền cho người có loại protein ABO là O.
  4. Máu có loại protein Rh là Rh+ chỉ có thể truyền cho người có loại protein Rh là Rh+ hoặc Rh-. Máu có loại protein Rh là Rh- chỉ có thể truyền cho người có loại protein Rh là Rh-.

Nguyên tắc truyền máu là rất quan trọng vì nó giúp ngăn ngừa việc truyền máu có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho người nhận.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer