Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 74
Thanh Hồng

Tại sao cư dân ấn độ cổ đại sinh sống nhiều ở vùng bắc ấn ?

Câu trả lời hay
74

Một số nguyên nhân dẫn đến việc cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều ở vùng bắc Ấn Độ:

Vùng bắc Ấn Độ còn có rất nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, như đá và sắt, giúp cho việc khai thác và sản xuất các sản phẩm có thể tăng thu nhập cho cư dân.

Vùng bắc Ấn Độ cũng là nơi có nhiều sản phẩm du lịch hàng đầu, như những ngôi đền và chùa lớn, giúp tăng thu nhập cho cư dân bằng cách cho thuê phòng hay bán hàng cho người du lịch.

Vùng bắc Ấn Độ cũng là nơi có nhiều công ty và doanh nghiệp lớn, giúp tăng cơ hội việc làm cho cư dân và tăng thu nhập cho họ.

Tổng quát, có rất nhiều nguyên nhân giúp cho việc cư dân Ấn Độ cổ đại sinh sống nhiều hơn ở vùng bắc Ấn Độ, bao gồm cả thời tiết, điều kiện kinh doanh và sản xuất tốt hơn, có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên, có nhiều điểm du lịch và công ty lớn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer