Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Lam Thanh

Tại Sao Nói Tế Bào Là đơn Vị Cơ Bản Của Sự Sống ?

Câu trả lời hay
4

Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống vì nó là đơn vị tối thiểu của sự sống và chứa tất cả các thành phần cần thiết để hình thành và hoạt động của một tế bào. Mỗi tế bào có một cơ chế tự sống riêng biệt và có khả năng sinh trưởng, tái sinh và chia tách. Nó cũng có khả năng tiếp nhận và sử dụng năng lượng, di chuyển và tương tác với môi trường xung quanh.

Tế bào là cơ sở của tất cả các sinh vật và là đơn vị cơ bản của tất cả các hệ thống sinh học. Nó cũng là đơn vị cơ bản của các quá trình sinh học như chuyển hóa chất và hồi sinh tế bào. Vì vậy, tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống và có vai trò quan trọng trong các quá trình sinh học của tất cả các sinh vật.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer