Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 18
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Xăm Hình Không được Hiến Máu ?

Câu trả lời hay
18

Xăm hình không được hiến máu vì có một số lý do sau:

  1. Xăm hình có thể chứa các chất độc hại hoặc các chất khác mà có thể gây ra các vấn đề sức khỏe cho người hiến máu. Vì vậy, nếu người hiến máu có xăm hình, họ có thể gây ra nguy cơ cho người nhận máu.
  2. Hiện nay, các chuẩn mực về an toàn máu cho phép người hiến máu có xăm hình nhưng yêu cầu họ phải đợi một khoảng thời gian sau khi xăm hình mới được hiến máu. Thời gian này có thể khác nhau tùy theo loại xăm hình và vị trí của nó trên cơ thể.
  3. Xăm hình có thể giảm khả năng hiệu quả của việc hiến máu. Ví dụ, nếu xăm hình được thực hiện bằng cách dùng một cây giải pháp hoặc một chất độc hại, nó có thể làm giảm khả năng của máu để thực hiện các tác vụ cần thiết trong quá trình hiến máu.

Vì những lý do nêu trên, người có xăm hình thường không được chấp nhận.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer