Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Đạt Thành

Trong Tự Nhiên Sắt Có ở đâu ?

Câu trả lời hay
8

Sắt có thể tìm thấy trong các thiên thạch và quặng sắt trong tự nhiên. Các thiên thạch là các khối chất rắn từ ngoài Trái Đất rơi xuống, trong khi các quặng sắt là những khối đá chứa sắt được tìm thấy trong đất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer