Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 53
Nguyen Hai Oanh

Máu ở đâu Chứa Nhiều O2 Nhất ?

Câu trả lời hay
53

Trong cơ thể con người, máu được chứa trong các mạch máu và là nguồn cung cấp oxy cho tất cả các tế bào của cơ thể. Trong máu, oxy được vận chuyển bởi các tế bào máu là các tế bào máu trắng lớn là các tế bào hồng cầu và tế bào xanh cầu. Các tế bào hồng cầu chứa nhiều oxy hơn các tế bào xanh cầu và là những tế bào chính cung cấp oxy cho cơ thể. Do đó, máu trong các mạch máu có chứa nhiều oxy nhất trong cơ thể.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer