Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 25
Đặng Hà Lê

Hải Dương ở đâu ?

Câu trả lời hay
25

Hải Dương là tên của một tỉnh thuộc miền Bắc Việt Nam. Nó nằm trên bờ phía đông của Đại Tây Dương, giữa Hà Nội và Thái Bình. Hải Dương có diện tích khoảng 3.400 km2 và dân số khoảng 2 triệu người. Tỉnh này có một vị trí địa lý quan trọng, nằm trên con đường hàng hải quan trọng của Đông Nam Á và có nhiều cảng hàng hải lớn như Cảng Hải Dương, Cảng Thái Bình và Cảng Kinh Bắc. Hải Dương còn là một trung tâm sản xuất và chế biến thủy sản và có nhiều ngành công nghiệp khác như công nghiệp giày dép, công nghiệp ô tô và công nghiệp sản xuất dụng cụ gia dụng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer