Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Phạm Thanh Hương

Tháng 10 Là Cung Gì ?

Câu trả lời hay
9
  • Nếu ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ 01/10 đến 22/10 thì bạn sinh vào cung Thiên Bình. Cung Thiên Bình được xem là cung tốt và may mắn, vì người sinh vào cung này thường có khả năng tự lãnh đạo và tự quyết định tốt. Cung Thiên Bình cũng được cho là cung có khả năng học hỏi nhanh và hợp tác tốt với người khác.
  • Nếu ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ 23/10 đến 30/10 thì bạn sinh vào cung Thiên Yết. Cung Thiên Yết cũng được cho là cung có khả năng tự lãnh đạo và tự quyết định tốt. Tuy nhiên, người sinh vào cung Thiên Yết cũng có thể có xu hướng tự ý và không luôn luôn tuân theo quy tắc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer