Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 10
Do Thi Thanh Huong

Tháng 4 Là Cung Gì ?

Câu trả lời hay
10
  • Nếu ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ 01/04 đến 19/04 thì bạn sinh vào cung Bạch Dương. Cung Bạch Dương được xem là cung tốt và đầy năng lực, vì người sinh vào cung này thường có khả năng sáng tạo và sự năng động cao. Cung Bạch Dương cũng được cho là cung có khả năng tự lãnh đạo và tự quyết định tốt. Tuy nhiên, người sinh vào cung Bạch Dương cũng có thể có xu hướng tự ý và không luôn luôn tuân theo quy tắc.
  • Nếu ngày sinh của bạn nằm trong khoảng từ 20/04 đến 30/04 thì bạn sinh vào cung Kim Ngưu. Cung Kim Ngưu được xem là cung tốt và may mắn, vì người sinh vào cung này thường có khả năng tự lãnh đạo và tự quyết định tốt. Cung Kim Ngưu cũng được cho là cung có khả năng học hỏi nhanh và hợp tác tốt với người khác. Tuy nhiên, người sinh vào cung Kim Ngưu cũng có thể có xu hướng tự ý và không luôn luôn tuân theo quy tắc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer