Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 4
Lê Minh Hoà

Thiền Vipassana Là Gì ?

Câu trả lời hay
4

Vipassana là một trong những phương pháp thiền cổ xưa nhất tại Ấn độ, có nghĩa là “thấy sự việc đúng như thật”. Truyền thống thiền này được Đức Phật Gotama khải huyền ra vào năm 528 TCN. Cách thức thực hành Vipassana được giới thiệu bởi một số tổ chức, bao gồm Vipassana Meditation International and Goenka. Thường thì người thực hành sẽ thực hành trong một khoảng thời gian từ 10 đến 15 ngày, trong đó có khoảng thời gian đặc biệt để quan sát cảm xúc và cảm giác. Thực hành Vipassana cung cấp cho người thực hành cơ hội để nghiên cứu và tìm hiểu về bản thân, duy trì sự tỉnh táo và hiểu được các tính tự nhiên của thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer