Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 285
Võ Trường Tỉnh

Abraham Là Ai ?

Câu trả lời hay
285

Abraham là một nhân vật quan trọng trong lý lịch của nhiều tôn giáo, cụ thể là Judaism, Christianity, và Islam. Ban đầu, ông được biết đến với tên Abram. Tên này đã được dịch từ tiếng Hebrew là ‘Avram Tibrơ ʾAḇrām’, có ý nghĩa là “cha cao quý” hoặc “người cha được tôn kính”. Abraham là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong các tôn giáo trên. Ông được nhắc đến trong các sách của Bible và Qur’an. Abraham là người cha của nhiều dân tộc trong khu vực trung đông, bao gồm cả người Do Thái, người Israel, và người Ả Rập. Abraham đã đạt được nhiều điều không thể trở lại trong khoảng thời gian dài của lịch sử của nhân loại.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer