Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 87
Phạm Vĩnh Phúc

Zamorin Là Ai ?

Câu trả lời hay
87

Zamorins là một nhóm quốc gia ở phía tây nam Ấn Độ, và họ đã duy trì mối quan hệ thương mại phức tạp với các tàu thuỷ người Hồi giáo ở Đại Tây Dương. Họ là những người thương mại chính của Bờ Malabar. Tàu của họ đã cung cấp nhiều nguyên liệu và hàng hóa cho Zamorins và cũng đã làm cho thương mại của họ thành công. Qua đó, Zamorins có thể kiếm được tiền bằng cách bán hàng cho các thương nhân từ Trung Đông. Họ cũng đã đầu tư vào những cảng biển và các cảng biển trên bờ biển để phục vụ cho thương mại. Họ cũng đã đầu tư vào nhiều nền kinh tế khác nhau, như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, và các hoạt động du lịch. Vì vậy, Zamorins đã tạo ra một cơ sở kinh tế mạnh mẽ để thực hiện thương mại và phát triển kinh tế.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer