Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Bao Sái Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bao sái là một trong những yêu cầu quan trọng của nhà Phật. Nó đòi hỏi người theo đuổi con đường Phật pháp phải có ý thức lịch sự và lực lượng tốt để thực hiện. Bao sái có nghĩa là vệ sinh bát hương, bao gồm cả đặc biệt những thứ sạch sẽ trong bát hương và những sự chú ý để ngăn chặn bất kỳ sự nhầm lẫn hay những thao tác không đúng quy tắc. Bao sái cũng có thể đại diện cho sự kính trọng và sự cẩn thận trong các hoạt động Phật giáo. Không gian bát hương sạch sẽ là nơi dẫn dắt những ý thức của người theo đuổi đến trạng thái trí thức và tự hào trong công tác Phật pháp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer