Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Trình Bày Quá Trình đông Máu Diễn Ra Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Quá trình đông máu diễn ra như sau:

  1. Máu sẽ rò rỉ ra khỏi cơ quan bị tổn thương và đổ vào bên ngoài cơ thể.
  2. Các tế bào máu trong cơ quan bị tổn thương sẽ bị phá hủy và các tế bào máu khác trong cơ thể sẽ di chuyển tới nơi tổn thương để bắt đầu quá trình đông máu.
  3. Các tế bào máu sẽ tập trung tại nơi tổn thương và bắt đầu tạo ra một vỏ bằng protein để bao bọc lấy nơi tổn thương. Vỏ này giúp ngăn chặn máu rò rỉ ra khỏi cơ quan bị tổn thương.
  4. Các tế bào máu sẽ tiếp tục tạo ra một lớp mới bên trong vỏ protein để tạo thành một vỏ mới bằng collagen. Vỏ này sẽ được bao bọc lại và giúp hỗ trợ và phục hồi cơ quan bị tổn thương.
  5. Sau khi vỏ đông máu đã được tạo ra, các tế bào máu sẽ tiếp tục di chuyển tới nơi tổn thương và tiếp tục tạo ra một lớp mới bên trong vỏ collagen để tạo thành một vỏ mới bằng các tế bào máu

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer