Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Thế Nào Là Hai Lực Cân Bằng ?

Câu trả lời hay
1

Hai lực cân bằng là hai lực có mức độ và hướng tác dụng bằng nhau nhưng ngược với nhau. Khi hai lực này tác dụng lên một vật, vật đó sẽ không di chuyển vì lực đẩy và lực kéo bằng nhau.

Ví dụ, khi một người đứng trên một con tàu, hai lực cân bằng là lực trọng trường (lực hấp dẫn của trái đất) và lực nặng của người đó. Nếu hai lực này bằng nhau, người đó sẽ không bay lên hoặc rơi xuống mà sẽ giữ vững vị trí của mình trên tàu.

Hai lực cân bằng cũng có thể xảy ra trong các trường hợp khác, như khi một vật nằm trên một bề mặt cân đối hoặc khi một con dây được kéo bởi hai lực có mức độ và hướng tác dụng bằng nhau nhưng ngược với nhau. Trong các trường hợp này, nếu hai lực cân bằng nhau, vật hoặc con dây sẽ không di chuyển và giữ vững vị trí của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer