Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Thế Nào Là Liên Kết Cộng Hóa Trị ?

Câu trả lời hay
1

Liên kết cộng hóa trị (còn gọi là liên kết covalent) là một loại liên kết hóa học mà hai atom hoặc nhiều atom đều chia sẻ một hoặc nhiều electron để tạo ra một cặp hoặc nhiều cặp electron chung. Liên kết covalent xảy ra khi hai atom cùng chia sẻ các electron của chúng để tạo ra một cặp electron chung giữa hai atom. Liên kết covalent có thể là liên kết single, double hoặc triple, tùy thuộc vào số lượng electron được chia sẻ giữa hai atom. Liên kết covalent là loại liên kết rất mạnh và các molecule có liên kết covalent thường rất cứng và khó phân tách.

  • Ví dụ của các molecule có liên kết covalent bao gồm các hợp chất hóa học như vỏ bọc, amoniac, và dược liệu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer