Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

3rd Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

3rd là một số thứ tự (Ordinal Number) dùng để xác định vị trí của một đối tượng trong một tập hợp cụ thể. Trong tiếng Anh, 3rd được viết đầy đủ là “third”. Số thứ tự này thường được dùng để diễn đạt sự hình thành của một vật, sự thay đổi của một vật, vị trí của một vật trong một tập hợp hoặc vị trí của một sự kiện trong lịch sử. Ví dụ, thứ ba trong ngày là hôm nay, thứ ba trong tuần là thứ tư và thứ ba trong tháng là ngày 17.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer