Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 233
Nguyễn Hồng Nhung

Packing Group Là Gì ?

Câu trả lời hay
233

Packing group là một khái niệm quan trọng trong công nghiệp hàng hóa nguy hiểm. Nó được sử dụng để đánh dấu và phân loại các chất nguy hiểm theo mức độ nguy hiểm. Có ba mức độ nguy hiểm được chia thành La Mã I, II và III, tương ứng với “nguy hiểm cao”, “nguy hiểm trung bình” và “nguy hiểm thấp”. Ví dụ, bột cá thuộc packing group III, tức độ nguy hiểm thấp. Đó là lý do tại sao packing group cần được quan tâm nếu bạn đang làm việc với các chất nguy hiểm.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer