Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Thị Nương

Dân Chủ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Dân chủ là một phương pháp quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền bình đẳng tham gia ra quyết định. Dân chủ cũng hiểu là một cách tổ chức cộng đồng trong đó thành viên có quyền tham gia vào quyết định quan trọng, cách thức hoạt động và sự phát triển của cộng đồng. Người dân có thể tham gia vào quy trình luật sư, chức năng công tác chính trị, và tổ chức các cuộc biểu tình để đại diện ý kiến của mình. Dân chủ cũng giúp người dân có cơ hội thể hiện sự thấu hiểu về những lĩnh vực như nghệ thuật, nhà nước, kinh doanh, v.v. Nó cũng đảm bảo sự độc lập của các quyền lợi của mỗi thành viên của cộng đồng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer