Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Minh Hoà

Ai Là Người Tạo Ra Google ?

Câu trả lời hay
1

Google được tạo ra bởi hai nhà sáng lập là Larry Page và Sergey Brin. Họ đã cùng nhau làm việc trên một dự án nghiên cứu sinh viên tại Đại học Stanford vào năm 1996. Dự án này được gọi là BackRub và nó sử dụng liên kết web để đánh giá và phân tích nội dung của các trang web. Larry và Sergey đã tinh chỉnh công cụ đánh giá này thành một công cụ tìm kiếm, được đặt tên là Google. Vào năm 1998, họ đã bắt đầu công ty Google Inc. và trở thành người sáng lập của một trong những công ty của Silicon Valley nổi tiếng nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer