Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Trị Số điện Dung Cho Biết điều Gì ?

Câu trả lời hay
1

Trị số điện dung là một thông số quan trọng trong công nghệ điện. Nó thể hiện khả năng tích trữ được năng lượng của tủ điện. Là một số liệu quan trọng, trị số điện dung dẫn đến khả năng của tủ điện để chịu đựng các nhịp điện của các công suất lớn. Để xác định trị số điện dung của một tủ điện, nó được tính bằng công thức là C/kVAR (C là dung lượng điện của tủ điện, kVAR là giá trị dung lượng vôi). Trị số điện dung là một thông số rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn điện và hiệu quả hoạt động của các hệ thống điện.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer