Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 148
Đoàn Thị Diễm My

Astigmatism Là Gì ?

Câu trả lời hay
148

Loạn thị là một trong những tật của mắt phổ biến nhất. Đây là một tật về hình dạng của giác mạc, thường được gọi là “astigmatism”. Những người bị loạn thị có thể gặp phải sự không đồng nhất về hình dạng của giác mạc của mắt, dẫn đến việc ánh sáng không thể định hình đúng trên mắt, và có thể dẫn đến sự rớt xuống của chất lượng làm việc của mắt. Để đối phó với tật này, các bác sĩ thường sử dụng kính điều chỉnh để làm cho giác mạc của mắt trở lại hình dạng thông thường, và nhằm trợ giúp người bệnh thường xuyên cải thiện chất lượng làm việc của mắt của họ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer