Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nguyen Hai Oanh

Tổng Bí Thư Là Gì ?

Câu trả lời hay
6

Tổng Bí thư là một vị trí quan trọng trong Đảng Cộng sản. Họ là người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, cũng như chủ trì công việc của các cơ quan như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác liên quan. Vị trí này cũng cung cấp cho tổng Bí thư quyền lựa chọn và tham gia quyết định của Đảng, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các thành viên trong Đảng. Tổng Bí thư cũng là một thủ lĩnh, tự tin trong khi tiếp cận các vấn đề quan trọng của Đảng và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho đảng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer