Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 40
Do Thi Thanh Huong

Tam Cang Ngũ Thường Là Gì ?

Câu trả lời hay
40

Tam Cang là một khái niệm để nói về ba mối quan hệ trọng yếu trong xã hội. Đó là quan hệ giữa vua – tôi (Quân – Thần), cha – con (Phụ – Tử), và vợ – chồng (Phu – Phụ). Tam Cang còn được hiểu là ngũ thường, đó là năm đạo đức của một người. Năm đạo đức này gồm: Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín. Nếu một người luôn tuân thủ năm đạo đức này, thì họ sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc và an lành.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer